Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera kundtjänstärenden, tex för att kommunicera med dig och besvara förfrågningar i kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier) och utreda klagomål- och supportärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundtjänstärenden. 
De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t ex namn och personnummer, kontaktuppgifter, t ex adress, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med dig och köpinformation, t ex uppgift om köptidpunkt, köpställe och klagomålet i sig. 


Vi sparar dessa uppgifter så länge ärendet pågår och för en tid om 3 år efter det att ärendet har avslutats i syfte att kunna utvärdera och utveckla vår kundtjänst.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer här